ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
СФУК
График - II ЧК през II учебен срок 2022-2023
График - консултации с ученици II учебен срок 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образование - 2022-2023
Стратегия за развитие на ПГАС - 2022-2023
Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 2022-2023
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2022-2023
Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма 2022-2023
План на механизма за противодействие на училищния тормоз 2022-2023
План на комисията по БДП 2022-2023
миниране и присъждане на морални и материални награди на персонала 2022-2023
План - програма за действие за БДП 2022-2023
План за дейността на комисията по даренията 2022-2023
Правила за поощрения и награди на ученици с изявени дарби 2022-2023
Програма за превенция на ранно напускане 2022-2023
Програма за приобщаване на ученици 2022-2023
Процедура по налагане на санкции и мерки 2022-2023
за прилагане на механизма за противодействие на насилието и тормоза 2022-2023
Правила за електронно водене на дневник 2022-2023
Етичен кодекс на 2022-2023
Дневно разписание за учебната 2022-2023
Годишен план на ПГАС - 2022-2023
Вътрешен правилник на учебен център за обучение на кандидати - Ткт и В_21.11.2022.
Свободни места за ученици към 03.11,22г.
Вътрешни правила - дарения 2022-2023
Правила за отпускане на стипендии 2022-2023
Комисия - стипендии 2022-2023
План за квалификационната дейност 2022-2023
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023
Правилник за дейността на ПГАС 2022-2023
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021-2022
Равен достъп до училищно образование 2021-2023
Вътрешни правила за пропускателния режим в ПГАС 2021-2022