ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

План за квалификационната дейност 2022-2023
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023
Правилник за дейността на ПГАС 2022-2023
Справка за средния успех на учениците от ДЗИ
ДОС Агроеколог
ДОИ Техник-растениевъд
Програма за превенция от ранно напускане на училище 2021-2022
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности за ученици от уязвими групи 2021-2022
Стратегия за развитие на ПГАС 2021-2025
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021-2022
План за контролната дейност на директора 2021-2022
Правила за водене на електронен дневник 2021-2022
План за дейността на УКПП за противодействие на училищния тормоз 2021-2022
План БДП 2021-2022
Заповед №89 21.10.21 на Министъра на здравеопазването
Равен достъп до училищно образование 2021-2022
Етичен кодекс 2021-2022
Годишен план на ПГАС 2021-2022
Вътрешни правила за пропускателния режим в ПГАС 2021-2022
Дневно разписание на учебните часове 2021-2022
ДОИ Фермер 12 клас
ДОИ Техник на селскостопанска техника 12 клас
Мерки за повишаване качеството на образование
Образец на Заявление за явяване на ДЗИ,ДКИ
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт
Алгоритъм за прилагане на механизма за превенция на тормоза и насилието на ПГАС
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ