ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

Бланка - Образец - до класен ръководител 2024
Правилник за дейността на ПГАС - 2023 -2024
Правила стипендии 2023-2024
Етичен кодекс 2023-2024
График дежурство - II срок - 2023-2024
Спортни дейности - II срок - 2023-2024
Консултации II срок - 2023-2024
График контролни II срок 2023-2024
II ЧК - втори срок
Мерки за повишаване качеството на образование - 2023-2024г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2023-2024
Отчет за изпълнение на Стратегия 2022-2023
Вътрешни правила за пропускателния режим 2023-2024
План за защита при бедствия 2023-2024
План за сигурност 2023-2024
График -Консултации - I срок 2023-2024
Дневно разписание 2023-2024
График - Спортни дейности - I срок 2023-2024
График II ЧК - I срок 2023-2024
Процедура за реагиране при установяване на случаи при употреба на наркотични вещества
Алгоритъм за прилаганае на Механизма против употребата на наркотични вещества
Стратегия за развитие-2023-2024
Годишен план на ПГАС-2023-2024
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие за учебната 2021-2022
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 2022-2023
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 2022-2023
Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма 2022-2023
План на механизма за противодействие на училищния тормоз 2022-2023
План на комисията по БДП 2022-2023
миниране и присъждане на морални и материални награди на персонала 2022-2023
План - програма за действие за БДП 2022-2023
План за дейността на комисията по даренията 2022-2023
Правила за поощрения и награди на ученици с изявени дарби 2022-2023
Програма за превенция на ранно напускане 2022-2023
Програма за приобщаване на ученици 2022-2023
Процедура по налагане на санкции и мерки 2022-2023
за прилагане на механизма за противодействие на насилието и тормоза 2022-2023
Правила за електронно водене на дневник 2022-2023
Етичен кодекс на 2022-2023
Вътрешен правилник на учебен център за обучение на кандидати - Ткт и В_21.11.2022.
Свободни места за ученици към 03.11,22г.
Вътрешни правила - дарения 2022-2023
Правила за отпускане на стипендии 2022-2023
Комисия - стипендии 2022-2023
План за квалификационната дейност 2022-2023
Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021-2022
Равен достъп до училищно образование 2021-2023