ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Нормативни документи

Прикачени документи

Програма за предоставяне на равни възможности за ученици от уязвими групи 2021-2022
Стратегия за развитие на ПГАС 2021-2025
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021-2022
Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022
План за контролната дейност на директора 2021-2022
Правила за водене на електронен дневник 2021-2022
План за дейността на УКПП за противодействие на училищния тормоз 2021-2022
План БДП 2021-2022
План Квалификационна дейност 2021-2022
Заповед №89 21.10.21 на Министъра на здравеопазването
Правилник за дейността на ПГАС 2021-2022
Равен достъп до училищно образование 2021-2022
Етичен кодекс 2021-2022
Годишен план на ПГАС 2021-2022
Вътрешни правила за пропускателния режим в ПГАС 2021-2022
Дневно разписание на учебните часове 2021-2022
ДОИ Фермер 12 клас
ДОИ Техник на селскостопанска техника 12 клас
Мерки за повишаване качеството на образование
Образец на Заявление за явяване на ДЗИ,ДКИ
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт
Алгоритъм за прилагане на механизма за превенция на тормоза и насилието на ПГАС
Училищен учебен план
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - допълнение
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ