ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Административни услуги

Професионална гимназия по аграрно стопанство - град Добрич е юридическо лице на бюджетна издръжка.

 

Адрес: град Добрич, бул."25ти септември" №86

e-mail: info_800026@edu.mon.bg

ЕИК: 000842774

 

Работно време: от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 - 16.00 часа

Прикачени документи

Приемане и преместване на ученици в държавни и общински училища
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна форма на образование
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на дубликат
Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификазия
Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование /от учебната 2021/2022 година/
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация /от учебната 2021/2022 година/
Правила за организация на административни услуги
Анкета