ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Програма „Образование“ 2021-2027

 

 

 

 

ПГАС - Добрич стартира работа по проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС. Проектът ще даде възможност с комплекс от дейности да се помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. За 5-те години, по които ще се работи по проекта, са предвидени обучения на педагогически специалисти; обучения на ученици в първи и във втори гимназиален етап и занимания по интереси. Проект „Успех за теб“ обединява и продължава работата на гимназията по проектите: „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) – фаза 1“, „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.


Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година
Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева
Основната цел на проекта е свързана и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване на делата на преждевременно напусналото училище;
  • Повишаване на мотивацията на учениците за учение и стимулиране на творческите им изяви;
  • Изграждане подкрепяща общността, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване на активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и ученик на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

Очаква се за целия период на изпълнение на бъдещия проект да бъдат подкрепени общо 96 279 и групите им родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими ученици.

https://uspeh.mon.bg