ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

За нас

За учебната 2021/2022 год. в ПГАС гр. Добрич в 11 паралелки се обучават общо 211 ученици. Те са разпределени в пет професии и специалности.В училището са сформирани и две паралелки за деца от ЦСОП със специалност " Озеленяване и цветарство". В обучението и обслужването на учениците вземат участие 36 служители, от които 22 педагогически и 14 непедагогически персонал. От страна на ръководството на училището са създадени нормални условия за провеждане на учебния процес, както в часовете по теория, така и по практика.

Наред с основната задача - обучението и възпитанието на учениците по съответните професии и специалности се провежда и подготовка за водачи на МПС категория "В", "Ткт", "Твк", "ТвкЗ".

Утвърдени по новия държавен план-прием за учебната 2019/2122 година са три паралелки от следните професии и специалности:

  • Професия "Техник на селскостопанска техника", Специалност "Механизация на селското стопанство" - 1брой
  • Професия "Фермер", Специалност  "Производител на селскостопанска продукция" - 0,5 брой
  • Професия „ Техник-растениевъд” Специалност „ Трайни насъждения”   - дуално обучение  1 брой

  • Професия „ Агроеколог” Специалност „ Агроекология”  0,5 брой