ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

Второто пробно стажуване на учениците от 8в клас професия „Техник-растениевъд”, специалност „Трайни насаждения” при ПГАС град Добрич се проведе в с.Бранище при ЕТ " Стан - Станислав Димчев Николов. Стажуването е в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Учениците бяха посрещнати в базата на фирмата, която се намира в непосредствена близост до с.Бранище, община Добричка. Стажантите се запознаха с разнообразната дейността на фирмата, която е свързана с отглеждането на трайни овощни насъждения, лозя, както и традиционните за Добруджа земеделски култури - пшеница, слънчоглед и царевица. Г-н Николов компетентно, професионално и подробно обясни на учениците за процесите, технологията и спецификата на работа при развиване на биопроизводство в овощарството и лозарството. Младежите наблюдаваха последствията при прасковите, ябълките и лозата, предизвикани от вредители и болести, които нападат растенията постоянно, а борбата с тях е трудна и системна, тъй като не се използват химикали. Момчетата разбраха, че за да се произведе качествена екологично чиста продукция се налага постянна трудоемка грижа и инвестиции, и обещаха да помогнат за прибирането на реколтата през есента.