ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

  Професионална гимназия по аграрно стопанство  - Добрич е бенефициент по Модул 1и 2: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.

Партньори по програмата са:

 • Иновативно училище - Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас;
 • Иновативно училище - 18 СУ „Уилям Гладстон“ – София;
 • Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ - Благоевград
 • Иновативно училище - ПГ по транспорт - гр.Бургас
 • Професионална гимназия  - гр.Кубрат
 • ПГ“Ген.Вл.Заимов“, гр.Сопот

Дейностите по програмата включват:

 • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата –11 – 13 април 2022 г. –посещение на 3ма учители и 5 ученици на 18 СУ „Уилям Гладстон“ - София;
 • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 22- 24 юни 2022 г.  – посещение на 4ма учители и 4ма ученици в НЕГ „Гьоте“ - Бургас
 • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 7 - 9 юни 2023 г.  – посещение на 4ма учители и 4ма ученици в ПГ по транспорт - Бургас
 • Обмен на иновационни "добри практики" – споделяне на опит между иновативни и неиновативни  училищата – 5 - 7 април 2023 г.  – посещение на 4ма учители и 4ма ученици в ПГ - гр.Кубрат
 • Обмен на иновационни "добри практики" – споделяне на опит между иновативни и неиновативни  училищата – 13 - 15 март 2024 г.  – посещение на 4ма учители и 4ма ученици в ПГ - гр.Сопот

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=869746858496252&set=pcb.869748148496123&__cft__[0]=AZVZJURHwBOFNnOti7RsswFFBVGj_xSmcjuKGFXvmRcpgx9UY6OffVo4I5wvGpVPYNBkUJ2MCLqZ6WPOt0MhaYzkmhMtWeFaA96bIBInP0_Mmv9u5TM-RgRVnYF4xPdugwEgfsEEgFXuvYiE9E-KYCU-NPd9AtHZ0gapjKaMHqNcOqLkYm-oz-CnzYaQr2r3L5Y&__tn__=*bH-R

 

https://www.facebook.com/reel/7156182497810921

 

 

 

https://www.facebook.com/pgasdobrich/photos/pcb.2967599233540759/2967597833540899/?__cft__[0]=AZVXLZ6QbCr_TvOPNyV07WO1dusQhLzYNB6sm0Y16Kwexsw4emah-g9EjVZdC3uWIbpGSwcEkMFfLxRZiHJtribd7I60T2YQu4hgoxKTM_IS7ANW5AHe3_eqwq6m_v3IqjPhlK5qDf2GpcdXnd3lAl8SEGk8oy7NPTheJhTvh_3RXw&__tn__=*bH-R

 https://www.facebook.com/pgasdobrich/photos/pcb.2967599233540759/2967597833540899/?__cft__[0]=AZUYABzZGm51scyen-WP5XTUKHj5dUPj0SB6g8gnjjUIzUd9oTk-mgRegzPxjtb9gY2QF-S_1pHvMthx1v3j-VZxlZRiY2ze1rhnAt0mCiCdvVJngGFypw-B4fHHtiMIVRMbPj58IQx6XW8oPQbbKe5bEIYz1DkmokFw-1AuJrVodW1N88u7YLvC2LCDizwQ19hPezYFVu22Lm3Ghf1Symbi&__tn__=*bH-R

 

 

 https://pgasdobrich.com/novini/inovacii-v-deystvie-pg-po-transport-gr-burgas.html