ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2"

 

  

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики - 2"

 

"Ученически практики - 2" поставя ученици в реална работна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. 

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца. 

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда. 

През месец февруари 2022 год. Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич започна реализацията на мащабен проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Практиките обхващат  ученици от 10, 11 и 12 класове от различни професионални направления  – "Техник селскостопанска техника","Фермер" и "Агроеколог" и ще се проведат в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците. 

За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда за учебната 2021/2022 се сключиха договори с 16 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса)  и 6 обучаващи организации  през 2022/2023 г., които от своя страна, имат възможността да извършат подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включат на пазара на труда.

В проекта участваха 60 ученика през двете учебни години, който успешно получиха удостоверения. https://upraktiki.mon.bg/