ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

 

 

 

                                                                                                       

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

 

Новост в ПГАС град Добрич  през настоящата 2021/2022 г. е прием на ученици във форма на обучение – обучение чрез работа (дуална система на обучение). Те се обучават по специалността „Трайни насаждения“, професия „Техник растениевъд“.

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство и договори между работодатели и училището.

Обучението включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в гимназията като в XIи XII клас процента на практическото обучение е много по-голям от обучението в училище. Това дава възможност на учениците да придобият професионални умения, чрез които веднага след завършване на обучението си да започнат работа по специалността.   https://dual.mon.bg/