ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

НП„Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023-2024

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2023-2024

                       Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).


1. Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове  и за изяви  в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Стимулиране на интереса на учениците към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.

2.НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. 

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. 

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).          

 3.Обхват на програмата:

Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=602349425235998&set=pcb.602349648569309&__cft__[0]=AZV5Odmk1gNpxrmU5GDFHp_5r8FLwCAtw09emdgmVkRxz0izCAmh7v2HnKSklLcgih0uO82_2aC2TS-LriGEJOfs1IL61HH_tM0J1sVShafrm0xjOJZ7pvfTccUc92KcNrYdE_LZmR7ZFClxSjZM-IZ1G8iK7Nf6JTjJo0Wb-RiOFpL22ymmaU_RYO6d_5FuCKo&__tn__=*bH-R

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учащите.

Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално и танцово.

Група за Народни танци с ръководител Петър Петров. Участие в нея имат 12 ученика от 8 клас.

Група по „Съвременен танц, улични стилове“- Хип Хоп ръководител Калоян Митев. Включени са 12 ученика от8 и 9 клас.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учащите.

За учебната 2023/2024 година ПГАС  град Добрич кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и спечели проект за сформиране на следните  отбори:

Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

I отбор по баскетбол – юноши с треньор Александър Стоянов. В отбора участват 15 момчета от 8 до 12 кл.

II отбор по футбол – юноши с треньор Валентин Вълчев. В отбора участват 15 момчета от 8 до 12 кл.

Прикачени документи

21Zaedno_v_izkstv_sport17052022(2).pdf