ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“

           Патриотичното възпитание е част от образователния процес, който има за цел
формирането на личността от най-ранна възраст. Ценностната система на човека се изгражда
чрез възпитание в семейството, в училището, чрез приемане и спазване на обществените
норми и поведение. Патриотизмът е обич към родината и желание за опазването ѝ, възхищение
от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.

1.ЦЕЛИ 

 • Изграждане и поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание.
  1. формиране на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на
  демократичното общество;
  2. осмисляне на свободното време на учениците със занимания по интереси, подпомагащи
  интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване;
  3. засилване на интереса на учениците към историята и постиженията на българската армия.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=794268986044040&set=pcb.794269339377338&__cft__[0]=AZX1GE8WJcdLSH-za-4Ar6fYeFQWVuNjP0wjP7_8drl2mzIbcvbSLQeyczVXi0tV3RgBBlC4YvHNrRT3Reoo7eDjwO1dgLgXsEMuS2c5ad7j8oN-l59Fld1s43AlCJyivz-OXpLinYstpUN-ApODQhQadZB5AKXYxcapnOS0nbOJMtA9P5oGoGM9znU49KKf1a4&__tn__=*bH-R

https://fb.watch/oNoBfI7R_1/

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=918301603640777&set=pcb.918302046974066&__cft__[0]=AZXpMWASfnkooUCcYT36ymPMbQQy9jTKrXSYbgpXadnx_IEuAX5ChbAem37UU_qXHyrhke14UYvX3IvcsF55Xr65k7lN53v0Ng7KUAgEGRFkZfH2gKxw9XYmUP-BmzuC-3ETEqODb7ukEL6qzd72WFsj_6Z6q9GtNmdgKq1FedX8ObEH5Gk9_w1BoY830jNAiJ32nRbC4pVv8ma1Pjdad6i4&__tn__=*bH-R