ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

                                                                            ВИДЕО КОНКУРС
                                         „УМЕЯ И ЩЕ УСПЕЯ!“


Проект BG05SFOP001-4.007-0004-C02 “Областен информационен център - Добрич 2022-2023 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          www.eufunds.bg
ОБЩА КАМПАНИЯ НА МРЕЖАТА ОТ ОИЦ ЗА 2023 Г.


     Ако сте на възраст между на 14-19 годишна възраст от професионално училище в област Добрич,
този конкурс е за Вас! Можете да представите атрактивно и интересно професионалните и социални
умения, които сте придобили по време на своето професионално обучение. Всеки е свободен да
избере какво и как да представи в клипа, стига да отговаря на условията в регламента. Вашият клип
може да представи и умения, които сте придобили по време на изпълнението на проект на Вашето
училище, финансиран с европейски средства.
      Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот като бъдат
популяризирани възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения. В тази връзка 2023 е
обявена за     Европейска година на уменията
Бъдете позитивни, атрактивни и иновативни и това може да ви донесе награда!


Ето как да го направите:
Запишете кратко видео и го изпратете през Messеnger, Viber или електронна поща на Областен
информационен-център Добрич /контактите ще намерите по-долу/, заедно със сканирана попълнена
Декларация за съгласие и Вашите данни.
Препоръчителни видео формати са *.avi, *.mpeg, *.mp4 и големина до 25 МВ и до 2 минути.
 Файлът с клипа трябва да е с името на участника и училището, изписано с латински букви /
Например Ivan_Dimitrov_PGASS-Dobrich/, придружен от текст, който съдържа заглавие на
клипа, име на участника, училище, клас, град, адрес, телефон, ел. поща и кратко описание на
идеята, представена в клипа.
 Самият конкурс ще се проведе в специално създадено събитие на Фейсбук страницата на ОИЦДобрич чрез гласуване.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСТА,
ПООЩРИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ!


!!! Важни срокове:
 20 април 2023 г. Обявяване на конкурса
 до 12 ч. на 2 май 2023г. Изпращане и събиране на видеоклипове
 15 ч. на 2 май 2023 г. Видеоклиповете стават публични. Стартира гласуването
 17 ч. на 9 май 2023 г. Прекратяване на гласуването. Преброяване на гласовете
 18 ч. на 10 май 2023 г. Награждаване на победителите на сцената Младежки център - Добрич


Моля прочетете регламента!
ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд.
       Областен информационен център – Добрич
       Тел.: 058 602 758 0897560860 е-mail: oic_dobrich@abv.bg
       Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/
       Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ
       YouTube канал: ОИЦ Добрич
        www.eufunds.bg