ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

През учебната 2022/2023 година 30 ученици от Професионална гимназия по аграрно стопанство  град Добрич от 10-ти, 11-ти и 12-ти  клас  участват в проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Те работят в реална среда в различни обекти в региона като усвояват нови знания и умения и затвърждават наученото в училище по професиите "Фермер" и "Техник на селско стопанска техника" в партньорство с 6 фирми.