ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО  СТОПАНСТВО

Гр. ДОБРИЧ

П О К А Н А

УВАЖАЕМИЧЛЕНОВЕНАОБЩЕСТВЕНИЯСЪВЕТ,

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 11 от Правилник за създаването, устройството идейносттанаобщественитесъветикъмдетскитеградинииучилищатана25януари 2022 г.(вторник) от 14,30 ч. чрез видео и аудио конферентна връзка с помощта на платформата GoogleMeet,ще се проведезаседаниенаОбщественсъвет  при следния

ДНЕВЕНРЕД:

  1. Отчет на Бюджет 2021 на ПГАС, град Добрич

Докладва:Павлета Колева,гл.счетоводител

  1. Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Докладва: Катя Пандерова, директор

  1. Разни

 

Информация по т.1, от Дневния ред може да бъде разгледана на адрес 
http://pgasdobrich.com/dokumenti/normativni-dokumenti.html или на хартиен носител в счетоводството на училището през работно време.

Моля, в срок до 21.01.2022 г. да потвърдите вашето участие в заседанието

 

 

Суважение,

Катя Пандерова

ДиректорнаПГАС,градДобрич