ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

 

Учениците от 9а клас със  специалност "Техник на селскостопанска техника"  - дуална форма на обучение, проведоха своето първо пробно стажуване във фирма "Шанс 20" с.Ловчанци по проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Г-н Милко Петров им представи отблизо производствения процес. Той ги запозна  с технологията при отглеждане на свине, съвременната земеделска техника и обурудването на животновъдния отдел. Най - впечатлени останаха учениците от машините и селскостопанския технически парк.