ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство
Основно меню

 

В изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, учителите от ПГАС гр.Добрич, участваха в обучителен семинар  на тема „Нови методи за преподаване в дуалната система” с продължителност 24 академични часа воден от  лектора Ивелина Иванова , сертифициран представител на  „Ню Едюкейшън Център” ООД. Преподавателите се запознаха с възможностите за разработване на интердисциплинарни проблемно базирани проекти и  как да работят в  проблемно базирана среда.С помоща на обучителя бяха  разисквани, разгледани и дискутирани реални практически казуси, както и наложили се добри практики и  модели, прилагани в други европейски страни.