ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Колективът на ПГАС

РЪКОВОДСТВО

 • ДИРЕКТОР - ИНЖ. ГОСПОДИН СЛАВОВ ГОСПОДИНОВ
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ - КАТЯ ХРИСТОВА ПАНДЕРОВА
 • ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ - Живко Желязков

МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

Председател - Радослава Петрова

 1. Предметна комисия по БЕЛ -2 учители. Председател- Огнян Катранджиев.
  Радослава Петрова
  Огнян Катранджиев
 2. Предметна комисия по чужди езици -2 учители. Председател -Силвия Михайлова
  Английски език - Силвия Михайлова
  Немски език - Младен Тодоров
 3. Предметна комисия по Математика и информатика- 3 учители. Председател Тодорка Колева
  Математика - Тодорка Колева; Стелка Гатева
  Информатика и информационни технологии - Миглена Бенова
 4. Предметна комисия по обществени науки и гражданско образование - 3 учители. Председател - Здравка Добруджанска.
  История и цивилизация - Дияна Славова
  География и икономика - Янка Йорданова
  Психология и логика - Здравка Добруджанска
  Етика и право - Здравка Добруджанска
  Философия - Здравка Добруджанска
  Свят и личност -Янка Йорданова
 5. Методично обединение по природни науки и екология - 2 учители. Председател - Галина Русева.
  Биология и ЗО -Галина Русева
  Физика и астрономия - Стелка Гатева
  Химия и ООС - Галина Русева
 6. Физическа култура и спорт - 3 учители. Председател - Михаил Семов.
  Михаил Семов
  Здравка Добруджанска

МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Председател агроинж. Ивелина Нейчева

 1. Предметна комисия по ТА, ССМ, ОЖ и ОР - Председател.
  Трактори и автомобили - теория:
  инж. Димитър Димитров
  Трактори и автомобили - практика:

Селскостопански машини - теория
инж. Димитър Димитров
Селскостопански машини- практика

Растениевъдство - агроинж.Ивелина Нейчева
Животновъдство - зооинж.Илиана Вълчева

     2.Предметна комисия по РМТА - Председател .
        РМТА - практика

БДП - Георги Неделчев Георгиев

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Йорданка Иванова - главен счетоводител
 2. Стоянка Неделчева Маринова - счетоводител
 3. Мария Петрова Иванова - технически сътрудник
 4. Марина Стоянова Косева - домакин
 5. Стефан Минчев Димитров - пазач
 6. Йорданка Иванова Андонова - домакин
 7. Иван Иванов Димитров - тракторист - комбайнер
 8. Марин Борисов Райчев - пазач
 9. Надка Иванова Стоянкова - хигиенист
 10. Янка Василева Маринова - хигиенист
 11. Магдалена Атанасова Христова - хигиенист
 12. Радослав Василев - тракторист - комбайнер
 13. Тошко Владимиров Пейчев - пазач
 14. Росина Атанасова - пазач
 15. Белчо Илиев Белчев - пазач