ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

В периода 01.05.2019г. - 30.06.2019г. в ПГАС по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" учениците имаха възможност да преминат допълнително обучение в 5 групи по следните предмети:

1. Английски език - 9 клас - 6 ученици

2. Български език и литература - 10 клас - 6 ученици

3. Етика и право - 10 клас - 5 ученици

4. Български език и литература - 12 клас - 6 ученици

5. География и икономика - 11 клас - 6 ученици  

Специфични цели:

1. Консултиране на учениците

2. Създаване на позитивна среда за популяризиране на техните постижения, компетентности и творчески резултати. 

Дейности:

1. Допълнително обучение по предметите за преодоляване на системните пропуски при усвояване на учебното съдържание.