ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

"Дни на отворените врати" ще се проведе в ПГАС гр.Добрич на 3 юли 2021г.Целта е реализиране на информационна кампания за популяризиране на дуалната система в изпълнение на дейности
по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ .
Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката. В предвидения ден училището ще е отворено от 10 - 16ч.
Основните теми включени в проекта са:
- Предимства, ползи и възможности за реализация при завършване на училище с дуална форма на обучение.
- Обсъждане възможностите за разширяване обхвата на дуалната система.
- Представяне на добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване в сътрудничеството между училище.
 - Изображение 1