ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Нормативни документи

Прикачени документи

Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за контролната дейност на директора на ПГАС
План за квалификационната дейност
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт
Годишен план на ПГАС
Алгоритъм за прилагане на механизма за превенция на тормоза и насилието на ПГАС
Етичен кодекс
Правилник ПГАС
Седмично разписание
Стратегия ПГАС
Училищен учебен план
Правилник за осигуряване на БУВОТ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - допълнение
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ