ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство

Нормативни документи

Прикачени документи

ПЛАН ЗА ДЙЕСТВИЕ ПРИ ПОДГОТВЕН ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ ДА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
УЧИЛИЩЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО НА ПГАС
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГАС
План за контролната дейност на директора на ПГАС
Правилник за ВТР
Правилник за осигуряване на БУВОТ
План за квалификационната дейност
Годишен план на ПГАС
Правилник за дейността на ПГАС
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - допълнение
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ