ПГАС - Добрич
Професионална гимназия по аграрно стопанство - 115 години

Нормативни документи

Прикачени документи

Етичен кодекс 2021-2022
Годишен план на ПГАС 2021-2022
Вътрешни правила за пропускателния режим в ПГАС 2021-2022
Дневно разписание на учебните часове 2021-2022
ДОИ Фермер 12 клас
ДОИ Техник на селскостопанска техника 12 клас
План програма за действие за безопастност на движението по пътищата
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Мерки за повишаване качеството на образование
Дневно разписание на часовете
Образец на Заявление за явяване на ДЗИ,ДКИ
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за контролната дейност на директора на ПГАС
План за квалификационната дейност
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт
Алгоритъм за прилагане на механизма за превенция на тормоза и насилието на ПГАС
Правилник ПГАС
Стратегия ПГАС
Училищен учебен план
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - допълнение
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ